Slovíčko – 15. neděle po Svatém Duchu

Sv. Evangelium podle Lukáše (7, 11-16).

Za onoho času šel Pán Ježíš do města, které slove Naim, a šli s ním učedníci jeho a zástup veliký. Když pak se přibližoval ke bráně města, hle, vynášeli mrtvého, jediného to syna matky jeho, a ta byla vdova, a četný zástup lidu z města šel s ní. Spatřiv ji Pán, pohnul se milosrdenstvím nad ní a řekl jí: Neplač. A přistoupiv dotekl se mar; ti pak, kteří jej nesli, zastavili se. I řekl: Mládenče, tobě pravím, vstaň. A posadil se ten, jenž byl mrtvý, a počal mluviti. I dal jej mateři jeho. Pojala pak všecky bázeň a velebili Boha řkouce: Prorok veliký povstal mezi námi a Bůh navštívil lid svůj.

Mrtvý syn vdovy, kterého Pán Ježíš uzdravil, je Jím samým osloven jako „mládenec“, lat. „adolescens“. Dnes tento termín používáme pro mladé lidi nacházející se mezi pubertou a ranou dospělostí. Pán Ježíš, „pohnut milosrdenstvím“ nad vdovou, vzkřísil jejího syna.

Kolik je dnes matek plačících nad svými adolescenty, kteří jsou mrtví ve svých hříších? Pán Ježíš chce i jim ukázat své milosrdenství. Ti duchovně mrtví adolescenti jakoby neslyšeli nářek svých matek, oni si totiž povětšinou ani neuvědomují, že již nežijí. I když jejich rodiče k nim mluví, napomínají je, prosí je, zapřísahají je, oni neslyší. Mrtvý neslyší hlas živého. Je však někdo, kdo může slyšitelně promluvit k mrtvému – Pán Ježíš Kristus. „I řekl: Mládenče, tobě pravím, vstaň.” Hlas živého Boha proniká tvrdá, mrtvá srdce. Nejen sv. Augustin, nejen sv. Basil, ale tisíce jiných neznámých synů zbožných matek či babiček bylo v průběhu celé historie Církve vzkříšeno a začalo mluvit (o Bohu a k Bohu).

Jímá mne nad tím bázeň, velebím za to Boha? Bůh navštívil svůj lid, Bůh ho navštěvuje i dnes. Na nás kteří jsme duchovně živí však je, abychom se nespokojili jen s čekáním, až se Pán Ježíš „pohne milosrdenstvím“. My sami svou modlitbou, pokáním, obětmi, můžeme Jeho milosrdenstvím „hýbat“.

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Slovíčko se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.