Slovíčko – 18. neděle po Svatém Duchu

Sv. Evangelium podle Matouše (9, 1-8).

Za onoho času Pán Ježíš vstoupiv na lodičku, přeplavil se a přišel do města svého. A hle, přinesli k němu ochrnulého, ležícího na loži. A vida Ježíš víru jejich, řekl ochrnulému: Doufej, synu, odpouštějí se tobě hříchové tvoji. A hle, někteří ze zákoníků řekli sami u sebe: Tento se rouhá. A Ježíš vida myšlení jejich, řekl: Proč myslíte zlé věci v srdcích svých? Co jest snáze říci: odpouštějí se tobě hříchové tvoji, aneb říci: vstaň a choď? Abyste však věděli, že Syn člověka má moc na zemi odpouštěti hříchy, tedy, dí ochrnulému, vstaň, vezmi lože své a jdi do domu svého. I vstal a odešel do domu svého. Uzřevše pak to zástupové, báli se a velebili Boha, který dal takovou moc lidem.

Pán Ježíš viděl víru těch, kteří před Něj přinesli ochrnulého člověka. To není až tak nepochopitelné – víra je vidět z našich skutků. Zajímavější však je, že také „viděl myšlení” zákoníků, viděl „zlé věci v jejich srdcích”. Zde evangelium jasně potvrzuje božské poznání Ježíše Krista (por. Ž 139,1-16), a tím také Jeho božství. Tak jako jen Bůh vidí do lidského srdce, tak také jen Bůh může odpouštět hříchy. A protože odpuštění hříchů je věc duchovní a neviditelná, na potvrzení své moci Pán Ježíš uzdravuje ochrnulého. Dělá to proto, „abychom věděli, že Syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy”. Zástupy to vše viděly, vzdaly sice chválu Bohu, ale nepoznaly v Ježíši Krisu Boha, Božího Syna: „…velebili Boha, který dal takovou moc lidem”.

My si však nyní můžeme uvědomit, že skutečně Bůh dal moc odpouštět hříchy lidem – a to kněžím, kteří jednají v osobě Ježíše Krista a v Jeho jménu ve svátosti pokání hříchy skutečně odpouštějí. Také v jiných svátostech, které Bůh svěřil Církvi, se projevuje Boží moc, a to přes konkrétního člověka, který svátost uděluje (a to dokonce i tehdy, když sám udělující není pojednán s Bohem).

Děkujme Bohu, že v osobě kněze udělujícího platně svátosti se můžeme setkat se samotným Božím Synem a Jeho božskou mocí. Přicházejme často s vírou ke sv. zpovědi a přijímejme takto dar odpuštění našich hříchů. A také naše bližní, nemocné hříchem, můžeme při každé mši sv. s vírou přinášet duchovním způsobem před Pána Ježíše, který se za ně v té svátosti obětuje.

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Slovíčko se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.