Slovíčko – 19. neděle po Svatém Duchu

Sv. Evangelium podle Matouše (22, 1-14).

Za onoho času mluvil Pán Ježíš k velekněžím a fariseům v podobenstvích řka: Podobno jest království nebeské králi, kterýž učinil svatbu synu svému. I poslal služebníky své, aby povolali pozvané na svatbu; ale nechtěli přijíti. Opět poslal jiné služebníky řka: Povězte pozvaným: Aj, oběd svůj připravil jsem; volové moji a dobytek krmný pobiti jsou a všecko jest připraveno; pojďte na svatbu. Ale oni nedbali a odešli, jeden do dvora svého, jiný po zaměstnání svém. Ostatní pak zjímavše služebníky jeho, potupili je a zabili. I rozhněval se král a poslav vojska svá zahubil ony vrahy a město jejich zapálil. Potom řekl služebníkům svým: Svatba jest sice připravena, ale ti, kteří byli pozváni, nebyli hodni. Jděte tedy na rozcestí, a kohokoli naleznete, pozvete na svatbu. I vyšli služebníci jeho na cesty, a shromáždili všecky, které nalezli, zlé i dobré, a naplnila se svatba hodovníky. Vyšed pak král, aby se podíval na hodovníky, spatřil tam člověka neoděného rouchem svatebním. I řekl jemu: Příteli, kterak jsi sem vešel, nemaje roucha svatebního? On pak oněměl. Tu řekl král služebníkům: Svažte ruce i nohy jeho a uvrzte jej do nejhlubších temnot; tam bude pláč a skřípění zubů; neboť mnoho jest povolaných, ale málo vyvolených.

„Vše je připraveno…“ Bůh skrze oběť svého Syna Ježíše Krista na Golgotě odstranil všechny překážky, které bránily lidem vejít na Jeho svatební hostinu. Zve každého, nejprve Žida, pak Řeka – pohana (por. Ř 1,16). Většina Židů Mu však neuvěřila a pozvání odmítla a ten stav trvá dodnes. Uvěřili a pozvání přijali mnozí pohané, tedy podle biblické terminologie nežidé. Ale nestačí jen přijat pozvání. Vstoupit do svatební síně je dovoleno jen způsobem určeným Tím, kdo nás pozval. Je třeba obléci svatební roucho – přijat křest a s ním posvěcující milost. Kdo tak učiní, už není pohanem. Nyní se terminologie mění – pohané nejsou nežidé, ale lidé nepokřtění. To jsou ti, kteří odmítli pozvání na hostinu, anebo sice pozvání přijali, ale nepřijali „vstupenku“ – nový život skrze dar křtu sv.

„Mnoho je povolaných…“ Jsou to i agnostici a ateisté, mohamedáni i židé, budhisté a jiní modláři, ano i satanisté… Ti všichni mohou skrze víru, pokání a křest bez obav vejít. Bohužel, my, kteří jsme již vešli, nemáme vždy tolik lásky, odvahy a moudrosti, abychom jim jasně ukázali tu jedinou cestu, jediný možný způsob, jak vejít k Bohu. A někdy jsou dokonce i prostřednictvím veřejných činů a slov oficiálních představitelů Církve spíše utvrzováni ve falešné představě, že na hostinu je možné vejít oblečen jakkoliv (třeba jako „dobrý“ hinduista nebo mohamedán), že není třeba se obrátit a přijat křest.

Může se tedy stát, že jednou před Králem a Soudcem oněmí nejen tito „neoblečení“, ale i mnohý z těch „oblečených“, a to proto, že těm neoblečeným nedokázal přesvědčivě ukázat krásu svého svatebního šatu nebo se za něj dokonce styděl.

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Slovíčko se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

2 reakce na Slovíčko – 19. neděle po Svatém Duchu

  1. Pingback: Slovíčko k 19. neděli po Svatém Duchu « Aktuality

  2. Pingback: Rozhlédnutí 2011/10/23 « Duše a hvězdy

Komentáře nejsou povoleny.